Giunone
سپتامبر 14, 2016
Eos
سپتامبر 14, 2016

Nike

استفاده از سبکی قراردادی برای رسیدن به طراحی ارزشمند

اشکالی با برشهای خاص 45 درجه ای برای برند نایکی. در این پروژه فرصتی دست داده تا مجموعه قاعده مند و در عین حال مدرن طراحی شود. پوشش خاص این کاز از جنس چوب بلوط تاثیر عمیقی در زیباشناسی کار گذاشته است.

Nike
Nike
Nike