پارکت

CP

کشف فلسفه زندگی: تعادل خارق العاده بین طراحی برتر ، توجه به محیط زیست، کارکرد بالا و کیفیت در محصولات ما پس از 30 سال تجربه به وجود آماده است. با ایمان به آینده و داشتن روحیه نوآوری، ما انقلابی در طراحی و تولید پارکت ایجاد کرده ایم، درحالیکه هیچگاه دیده احترام خود نسبت بهانسان و طبیعت را از دست نداده ایم تمامی مراحل تولید کفپوش از چوب طبیعی هنوز هم در ایتالیا انجام می شود با نظارتی کامل بر روند تولید که استانداردهای بسیار سخت گیرانه را رعایت می کنند. فقط از این طریق است که ما می توانیم محصولات بسیار با ارزشی ارائه کنیم که قلبی سبز و دوستدار طبیعت دارد.